Obchodní podmínky

Obsah:

1.Dohoda
2. Strany
3.Ceny
4.Dohoda
5.Order potvrzení
6.Payment
7.Delivery
8. Riziko zboží
9. Právo na odstoupení od smlouvy
10. Povinnost vyšetřovat
11. Stížnosti
12. Práva kupujícího: část 1
13. Práva kupujícího: část 2
14. Práva prodávajícího
15.Warranty
16.Osobní informace
17. Řešení konfliktů
18. Vyloučení odpovědnosti

Úvod:

Tato akvizice je regulována níže uvedenými standardními podmínkami prodeje pro spotřebitelské nákupy zboží přes internet. Spotřebitelským prodejem se rozumí prodej zboží spotřebitelům, kteří primárně nevykonávají obchodní činnost, a když prodávající jedná v obchodě s prodejem zboží přes internet. Smlouva je připravena a doporučena k použití spotřebitelským veřejným ochráncem práv.

Spotřebitelské nákupy přes internet se řídí hlavně smlouvami, spotřebitelským právem, marketingovým právem, spotřebitelským právem a obchodním zákonem, tyto zákony dávají spotřebitelům povinná práva. Podmínky smlouvy by neměly být vykládány jako omezení zákonných práv, ale představují práva a povinnosti hlavních stran v oblasti obchodu. Prodávající se může rozhodnout nabídnout kupujícímu lepší podmínky, než jaké jsou uvedeny v prodejních podmínkách.

V případech, kdy smlouva přímo neposkytuje řešení problému, musí být smlouva doplněna příslušnými zákonnými ustanoveními.

1. Dohoda

Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím sestává z informací, které prodávající poskytuje na objednávku v objednávkovém řešení na místě (včetně, aniž by byl výčet omezující, informace o povaze, množství, kvalitě, dalších vlastnostech, ceně a dodávce), jakékoli přímé korespondenci mezi stranami (např. E -mail) a také podmínky prodeje.

Při rozporu mezi informacemi, které prodávající poskytl pro řešení objednávky v internetovém obchodě, přímou korespondenci mezi stranami a podmínkami prodejních podmínek, přímou korespondenci mezi stranami a informacemi uvedenými v objednávkovém řešení před podmínky prodeje, pokud to není v rozporu se závaznými právními předpisy.

2. Strany

Prodávající je právnická osoba, která prodává zboží pro kupujícího.

Kupující je osoba provádějící rezervaci. a platí za zboží prodávajícímu.

3. Ceny

Ceny uvedené v obchodě zahrnují DPH.

Informace o celkových nákladech, které kupující zaplatí, včetně všech daní (DPH, cla atd.) A nákladů na dopravu (náklady na dopravu, dopravu, fakturační poplatek, balení atd.), Jakož i uvedení jednotlivých prvků celkové dané ceny v objednávkovém řešení před provedením rezervace. (Dodávky produktů na Svalbard nebo Jan Mayen budou prodávány bez přidání merverdiavgift.1)

4. Uzavřené smlouvy

Smlouva je pro obě strany závazná okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku kupujícího.

Strana není dohodou vázána, pokud v nabídce nebo v objednávce kupujícího píše chybu v nabídce od prodejce při řešení objednávky a druhá strana si uvědomila nebo si měla uvědomit, že se jednalo o takovou chybu.

5. Potvrzení objednávky

Jakmile prodávající obdrží objednávku kupujícího, prodávající bez zbytečného odkladu objednávku potvrdí zasláním potvrzení objednávky kupujícímu.

Doporučuje se, aby kupující ověřil, že se potvrzení objednávky shoduje s číslem, typem produktu, cenou atd. Pokud neodpovídá potvrzení objednávky a objednávky, měl by kupující kontaktovat prodejce co nejdříve.

6. Platba

Prodávající může požadovat platbu za zboží od okamžiku jeho odeslání prodávajícímu kupujícímu.

Faktura vystavená kupujícímu za přepravu zboží nabízí obchodníkovi k vyúčtování. Datum splatnosti je stanoveno na minimálně 14 dní od přijetí zásilky kupujícím.

Specifická potřeba prodávajícího vyžaduje od kupujícího platbu předem, například při výrobě nákupu to může prodejce požadovat.

Kupující mladší 18 let mohou platit pouze přímo při dodání zboží prodejcem nebo při dodání zboží postoppkrav.6

7. Dodání

Dodání zboží od prodávajícího kupujícímu cestou, na místo a v době uvedené v řešení objednávky v internetovém obchodě.

Je-li dodací lhůta uvedená v řešení objednávky, dodá prodávající zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě a nejpozději 30 dnů po objednávce od zákazníka. Prodávající zajistí, aby zboží bylo zasláno kupujícímu, je povinen doručit zásilku do místa určení vhodným způsobem a za obvyklých podmínek pro takovou přepravu. Místem určení je kupující, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Riziko zboží

Nebezpečí zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy je kupujícím na základě smlouvy převzato. Pokud však dodací lhůta uplynula a kupující nezískal zboží, které je k dispozici na základě dohody, je však riziko ztráty nebo poškození způsobené vlastnostmi samotného produktu.

9. Výběr

Kupující může zrušit nákup produktu po ochlazení zákona bestemmelser7. Výběr znamená, že kupující má důvod vrátit zboží prodávajícímu, i když na něm není nedostatek, a to ani v případě, že není dodán.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu použití práva na odstoupení do 14 dnů od obdržení zboží, přičemž obdrží předepsané informace o právu na odstoupení a vrácení. Přijme formulář lítosti kupujícího a požadované informace k pozdějšímu datu než dodáním zboží, začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne, kdy kupující obdrží formulář a informace o vrácení. Pokud kupující nedostal dostatečné informace nebo formulář pro vrácení, lhůta pro odstoupení od smlouvy stále trvá 3 měsíce po obdržení. Pokud kupující nedostane vůbec informace o odstoupení od smlouvy, bude lhůta 1 rok.

Zpráva od kupujícího prodávajícímu o použití práva na odstoupení od smlouvy by měla být písemným posouzením důkazů (formulář pro vrácení, e-mail, fax nebo dopis) a musí obsahovat informace o tom, jak kupující vrátí zboží prodávajícímu .

Při použití zpětného kursu musí být položka vrácena prodejci v přiměřené lhůtě. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel zboží nebo odvolat hlasovací lístek nebo zboží bylo prodávajícímu k dispozici. Prodávající nemůže stanovit poplatky za využití práva na odstoupení od smlouvy kupujícím, může však od kupujícího požadovat úhradu nákladů na vrácení zboží.

Kupující si může produkt prohlédnout ještě předtím, než s nákupem lituje. Produkt musí být dodán zpět prodávajícímu ve stejném stavu a množství jako v okamžiku, kdy jej kupující obdržel. Kupující by měl poslat věc zpět prodávajícímu v původním obalu, pokud je to možné.

Kupující nemůže litovat nákupu zboží, které se rychle zhoršuje, zboží, které nelze ze své podstaty vrátit, ani zvukových a obrazových záznamů (včetně CD, DVD) nebo počítačových aplikací, kde je porušena pečeť. Tato výjimka platí pouze tehdy, pokud prodávající jasně uvedl, zda podmínky pro zrušení práva na odstoupení na pečeti.

10. Prohlídka zboží

Když kupující obdrží zásilku, doporučuje se, aby v přiměřeném rozsahu zkontrolovala, zda vyhovuje objednávce, zda byla poškozena při přepravě nebo pokud jí jinak chybí.

Pokud se položka neshoduje s objednávkou nebo chybí, musí kupující informovat prodávajícího o reklamaci srov. Smluvní položka 11.

11. Stížnosti

V případě nedostatku zboží musí kupující v přiměřené lhůtě poté, co jej zjistil, oznámit prodávajícímu, že se odvolá na nedostatek. Lhůta nesmí být kratší než dva měsíce od okamžiku, kdy spotřebitel zjistil vadu. Reklamace se musí uskutečnit nejpozději dva roky po převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží nebo jeho část vydržet podstatně déle, záruční doba pěti let.

Požadavky na zpoždění musí být prodávány v přiměřené lhůtě po uplynutí dodací lhůty a zboží není dodáno.

Pokud je položka placena kreditní kartou, může se kupující rovněž rozhodnout inzerovat a předkládat pohledávky přímo věřiteli (společnost vydávající kreditní karty) .8

Zpráva prodávajícímu nebo věřiteli by měla být písemná (e-mail, fax nebo dopis).

12. Práva kupujícího: část 1

Pokud prodávající nedodá zboží nebo jej nedodá příliš pozdě podle dohody mezi stranami, a to není způsobeno kupujícím nebo kupujícím, kupující podle pravidel spotřebitele kapitoly 5 zadržuje platbu, splňuje požadavek, vypovědět smlouvu a požadovat náhradu škody od prodávajícího.

Plnění: Pokud prodávající nedodá zboží v době dodání, může kupující trvat na nákupu a stanovit přiměřenou doplňkovou lhůtu pro dodržení ze strany prodávajícího. Kupující nemůže požadovat plnění, pokud existuje překážka, kterou prodávající nemůže překonat, nebo pokud by dodržování předpisů způsobilo prodávajícímu tak velkou nevýhodu nebo náklady, které by významně nepřiměřily zájem kupujícího o prodejce. Potíže s odpadnutím v rozumné době, splnění poptávky spotřebitele.

Ukončení: Kupující může zrušit smlouvu s prodávajícím, pokud je prodleva značná, nebo pokud prodávající nedodá zboží v dodatečné lhůtě pro splnění, jak určil kupující. Kupující nesmí smlouvu vypovědět po uplynutí lhůty, ledaže prodávající uvedl, že termín nedodržel.

Výměna: Kupující může také požadovat náhradu za ztráty, které utrpí v důsledku zpoždění prodávajícího ref. Spotřebitel § 24.

Kupující musí při uplatnění reklamace podat prodávajícímu reklamaci srov. Tato smluvní část 11.

13. Práva kupujícího: část 2

Pokud je položka vadná a není to způsobeno kupujícím nebo kupujícím, kupující podle pravidel spotřebitelského práva, kapitola 6, za okolností zadržených, vybírá mezi opravou a nahrazením, snížením poptávky, vyžaduje zvýšenou dohodu a náhradu od prodávajícího.

Oprava nebo výměna: Pokud má položka vadu, může kupující požadovat, aby prodávající odstranil vadu nebo vyměnil stejnou položku. Prodávající může požadavek kupujícího odmítnout, pokud je jeho provedení nemožné nebo způsobí prodávajícímu nepřiměřené náklady.

Prodávající neučiní žádný zákon ani výměnu v přiměřené lhůtě. Oprava nebo výměna bude kupujícímu provedena bezplatně, aniž by hrozilo, že kupující nepokryje své náklady a aniž by kupujícímu způsobil značné potíže. Prodávající nemůže provést více než dva pokusy o opravu nebo výměnu stejné vady, ledaže existují zvláštní důvody, které činí další pokusy přiměřené.

Přestože kupující nevyžaduje opravu nebo výměnu, může prodávající nabídnout opravu nebo výměnu, pokud k tomu dojde neprodleně. Pokud prodávající provede takovou opravu nebo výměnu, nemůže kupující požadovat snížení nebo zvýšení ceny.

Snížení ceny: Pokud není nedostatek odstraněn nebo nahrazen, může kupující požadovat poměrné snížení ceny.

Nadmořská výška: Spíše než sleva může kupující ukončit smlouvu, s výjimkou případů, kdy je vada nepodstatná.

Výměna: Kupující může také požadovat náhradu za finanční ztráty, které utrpí v důsledku vadného produktu. Spotřebitel § 33.

Kupující musí podat reklamaci prodávajícímu, pokud stížnosti srovná s touto smlouvou, oddíl 11. Pravidla týkající se stížností budou kromě a nezávislá na pravidlech odstoupení od smlouvy a případných zárukách prodávajícího.

14. Práva prodávajícího

Pokud kupující nezaplatí nebo nesplní jiné závazky ze smlouvy, a to není způsobeno prodejcem nebo podmínkami prodávajícího, prodávající v souladu s pravidly spotřebitelského práva, kapitola 9, za okolností zadržení zboží, splnění požadavku smlouvy, požadovat vznesenou dohodu a odškodnění od kupujícího. Prodejce může také okolnosti účtovat úroky z prodlení, poplatky za výběr a poplatky související s neplaceným nevyžádaným zbožím.

Plnění: Pokud kupující nezaplatí, může prodávající trvat na nákupu a požadovat, aby kupující zaplatil kupní cenu (true). Není-li zboží dodáno, prodávající ztratí své právo, pokud před odesláním své reklamace bezdůvodně zpoždí.

Nadmořská výška: Hlavní prodlení s platbou nebo závažné porušení kupujícím může prodávající vypovědět. Po zaplacení ceny se prodávající nemůže zvýšit.

Prodávající může rovněž smlouvu vypovědět, pokud kupující nezaplatí v přiměřené lhůtě pro prodloužení stanovené prodávajícím. Prodávající nemůže do konce lhůty zvýšit, ledaže kupující prohlásil, že nebude platit.

Výměna: Prodávající může od kupujícího požadovat náhradu škody za finanční ztráty, které utrpí v důsledku porušení smlouvy kupujícím srov. Spotřebitel § 46.

Úroky z prodlení / poplatky za výběr: Pokud kupující nezaplatí kupní cenu na základě smlouvy, může prodávající požadovat úrok z kupní ceny podle zákona o úroku z prodlení.9 Po nedostatečném oznámení může být po předchozím oznámení zaslána nedostatečná žádost o platbu na inkaso pohledávek a kupující pak odpovídají za poplatky podle zákona o inkasu pohledávek a jiných inkasech po splatnosti pengekrav.10

Poplatek za nevybrané nepředplacené zboží: Pokud kupující nevyzvedne nezaplacené zboží, může mu prodávající účtovat poplatek ve výši £ + poštovné / vrácení. Poplatek pokrývá maximum skutečných výdajů prodávajícího za dodání zboží kupujícímu. Tyto poplatky nelze účtovat kupujícím mladším 18 let år.11

15. Záruka

Záruka poskytnutá prodejcem nebo výrobcem, práva kupujícího kromě práv, která kupující již má podle platných právních předpisů. Záruka tedy neomezuje právo kupujícího na uplatnění nároku a nároky na zpoždění nebo chybějící v odstavcích 12 a 13.

16. Osobní údaje

Pokud se kupující nedohodne jinak, může prodávající shromažďovat a ukládat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje kupujícího mladšího 15 let nelze získat, pokud prodávající nemá souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Osobní údaje kupujícího mohou být sděleny ostatním, pouze pokud je nutné, aby obchodník provedl dohodu s kupujícím nebo právní případ.

Prodávající může získat sociální zabezpečení kupujícího pouze v případě, že existuje objektivní potřeba zabezpečené identifikace a je takové získání nezbytné.

Pokud prodávající vezme osobní údaje kupujícího k jiným účelům, například k zasílání reklamy nebo informací kupujícímu nad rámec toho, co je nutné k provedení smlouvy, musí prodávající při uzavření smlouvy získat souhlas kupujícího. Prodávající musí kupujícímu poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje budou použity a kdo je bude používat. Souhlas kupujícího musí být dobrovolný a musí být vydán aktivním jednáním, například šekem.

Kupující by měl mít možnost kontaktovat prodejce, například telefonicky nebo e-mailem, pokud má dotazy ohledně používání osobních údajů prodejcem nebo pokud chce, aby prodejce vymazal nebo upravil osobní údaje.

17. Řešení konfliktů

Strany se budou snažit vyřešit všechny spory smírně. V případě sporu s prodávajícím může kupující kontaktovat spotřebitelskou radu. Pokud po zprostředkování Radou pro spotřebitele nebylo dosaženo smírného řešení, strany mohou písemně požádat, aby Rada pro spotřebitele podpořila spor o Forbrukertvistutvalget.13. Rozhodnutí Komise pro spotřebitelské spory je legálně čtyři týdny po kázání. Než je rozhodnutí vykonatelné, mohou strany po předložení předvolání Komisi pro spotřebitelské spory rozhodnutí přezkoumané okresním soudem.

18. dementi

Za žádných okolností nebudeme my nebo jakákoli jiná strana podílející se na vytváření, produkci nebo provozu této webové stránky std-tests.com odpovědná za jakékoli přímé nebo nepřímé škody v důsledku (i) informací na std-tests.com (dále - web) , (ii) prodané produkty nebo (iii) další záležitosti související se službou. Tímto berete na vědomí, že tento odstavec se vztahuje na všechny produkty, obsah a služby dostupné na webových stránkách.

Některé články popisují běžné příznaky různých onemocnění a stavů a ​​poskytují obecné informace o léčbě a diagnostice. Informace nesmí být nikdy použity místo kontaktu, diagnostiky, průzkumu nebo ošetřujícího lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Tyto informace nesmějí být použity jako základ pro diagnózu nebo volbu léčby. Obsah webových stránek poskytuje pouze obecné informace a není žádným způsobem preventivní, diagnostické, terapeutické, zdravotně nezávadné ani rehabilitační.

Neexistují žádné záruky, že všechny informace na těchto stránkách nebo zde prodávaných produktech jsou ve všech ohledech zcela přesné a / nebo úplné. Redaktoři nebo přispěvatelé tohoto webu nemohou být přímo nebo nepřímo odpovědní za jakékoli škody nebo vady, které vzniknou jako přímý nebo nepřímý důsledek použití nebo zneužití informací obsažených v článcích a popisech produktů, které tvoří web. Žádná onemocnění, léčiva, diagnostické metody nebo léčení nejsou plně popsány.

Správné užívání drog a jiných terapií částečně závisí na zdravotním stavu člověka, současném užívání jiných drog a dalších zvláštních okolnostech. Autorizovaný lékař bude schopen poskytnout všechny potřebné a správné informace o léčivých přípravcích, terapiích a diagnostice, o nichž se na místě diskutuje. Užívání léků na předpis musí vždy provádět váš lékař. Postupujte podle příbalových informací. V případě vážných nebo neočekávaných nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých příznaků během léčby okamžitě vyhledejte lékaře.